Tag Archives: бизнес план

Структура на бизнес плана

Структура на бизнес плана

Фирмите често изпитват затруднения да определят какво да включат в своя бизнес план. Използването на готови шаблони не е най-добрата идея. Най-често в бизнес плана се включват раздели, в които се развиват целите на бизнеса, разкриват се спецификата на продукта или предоставяните услуги. Дава се оценка на пазара.

Бизнес планът трябва да дефинира стратегията на продажби, организационната структура на фирмата, формира финансовите аспекти на проекта, включително начините на финансиране и перспективите за ръст на продажбите и фирмата.

Основните раздели на бизнес плана са:

1. Резюме

След титулния лист и съдържанието на вашия бизнес план, следва резюмето. Често срещана грешка е да започнете изготвянето на бизнес план с подготовката на резюмето. Този раздел може да бъде написан, едва след като сте завършили основната работа и сте подготвили самия бизнес план.

Бъдете изключително прецизни. Резюмето е тази част от вашия бизнес план, с която инвеститорите и финансовите институции ще се запознаят най-внимателно. Резюмето е визитната картичка на вашия проект. Убедете се многократно, че резюмето може да се прочете за няколко минути и точно представя вашата бизнес идея.

В резюмето накратко и в няколко точки следва да отбележите основните задачи на бизнес-плана. Преимуществата на вашия бизнес. Вашите перспективи и оценка на обемите на продажби. Начините и процедурите за погасяване на кредитите. Размерът на необходимото финансиране.

2.Цели и задачи

 • Анализ на идеите заложени в плана;
 • Основни видове дейности на фирмата и цел на развитието на дейността;
 • Характеристика на сферата на дейност.

3.Продукт или услуга

 • Описание на продукцията или предоставяните услуги;
 • Отличителни качества, уникалност и конкурентни предимства;
 • Използваните технологии и квалификацията, която е необходима за вашата дейност;
 • Лицензи, патентни права, стандарти;
 • Бъдещ потенциал на продуктите или услугите.

4.Анализ на пазара

 • Клиенти и купувачи;
 • Конкуренти (силни и слаби страни);
 • Оценка на пазарния дял;
 • Влиянието на конкурентите.

5. Маркетингов план

 • Начините за постигане на конкурентоспособност на продукцията или предлаганите услуги;
 • Ценообразуване;
 • Схема за разпространение на стоките;
 • Методи за стимулиране на продажбите.

6. Производствен план.

 • Местонахождение на производствените сгради;
 • Оборудване;
 • Източници на доставки на суровини, материали и оборудване;
 • Основни доставчици.

7. Управленски персонал

 • Ръководители;
 • Възнаграждение на мениджърите;
 • Кратки изводи по отношение на планирания състав от ръководители.

8. Източници и размер на необходимите средства

 • Размер на необходимите средства;
 • Какви са планираните източници за получаването на тези средства;
 • По какъв начин ще бъдат получени и в какви срокове;
 • В какви срокове ще бъдат възстановени средствата.

9. Основни елементи на финансовия план и оценка на риска

 • Обем на продажбите, печалби, себестойност, търговски такси и данък върху добавената стойност;
 • Рискове и как те могат да бъдат избегнати или минимизирани.
10. Детайлен финансов план – бюджет
 • Прогноза на обема на продажбите;
 • Оценка на постъпленията и разходите;
 • Анализ на движението на складовите и стоковите наличности;
 • Годишни финансови отчети;
 • Прогнозен отчет за паричния поток.

Всяка една възможно структура на бизнес план дава обща представа за това как той трябва да изглежда и какво е необходимо да включва.

Всеки един бизнес има своите особености. Следователно, не е възможно да съществува “стандартен” бизнес план.

Съществува един основен принцип при съставянето на бизнес план. Бизнес планът трябва да бъде кратък.

Надяваме се, че тази статия относно структурата на бизнес плана ще ви бъде полезна. Не забравяйте, че структурата е гъвкава и за всеки различен проект и всяка отделна фирма тя би била различна.

Advertisements
Tagged , ,

Съществува ли стандартен бизнес план?

Съществува ли стандартен бизнес план?

Бизнес планът винаги е ориентиран към резултати. Вашите резултати. За да подготвите един действително сериозен и осъществим бизнес план, то вие трябва да определите Вашите цели.

Не се опитвайте да използвате и да прилагате „готови“ бизнес планове, които са достъпни в Интернет. Бъдете сигурни, че там Вашите цели и начините за осъществяването им ги няма.

Какво представлява бизнес плана?

Бизнес планът работи за вашия бизнес. Той ви помага да гледате напред във времето, да разпределяте оптимално вашите ресурси, да се фокусирате върху вашите цели. Бизнес планът ви подготвя за възможни проблеми и нови възможности.

За съжаление, много хора мислят, че бизнес плановете са важни само при стартиране на нов бизнес или кандидатстване за кредити. Бизнес плановете са важни за успешното развитие на вашия бизнес, независимо дали се нуждаете от кредити или инвестиции.

Един нормален бизнес план  включва набор от елементи, част от които са описани в тази статия. Структурата на плана може да варира. Тя  би следвало да съдържа: описание на фирмата, предлаганите продукти или услуги, пазар, прогнози, управленски екип, както и финансов анализ.

Планът зависи от вашата конкретна ситуация и вашите цели. Описанието на вашата фирма, опита и постигнатите резултати от управленския екип са важни за инвеститорите. Добрата финансова история, която е подкрепена със счетоводни данни и финансови отчети е важна за банките.
Вашият план следва вашите цели. Вие ще определите, какво ще включите в него и до каква степен ще използвате информацията с която разполагате.

Кое е най-важното в бизнес плана?

Зависи от случая. Обикновено това е анализа на паричните потоци. Не пропускайте детайли и за прогнозните парични потоци. Всички подробности са от значение.

Паричният поток е и от ключов фактор за всяка фирма. Точно тук са най-често срещаните трудности пред бизнеса. Слабият и недостатъчен паричен поток не им позволява да обслужват своите задължения.

Вашите печалби са добър сигнал, но те не гарантират пари в банката и редовно обслужване на кредита. Много печеливши фирми имат проблеми и с ликвидността.

Запомнете, че само правилното планиране на паричния поток, е гаранция нещата да се случват и планираните цели да се постигнат. Срещал съм хора с брилянтни стратегии и идеи, красиво оформени бизнес планове, налични сертификати и разрешителни. Но те не са реализирали почти нищо от своите бизнес планове. Допуснали са подценяване и не са планирали правилно паричните си потоци. Пропуснали са да определят бюджети на своите отдели и не са следили реалните резултати.

Бизнес плановете не са за банката! Те са за Вас. Бизнес плановете са основата, която ще ви помогне да постигнете положителни резултати. Финансовото състояние и позициите на вашата компания ще се подобрят.

Tagged , ,