Tag Archives: Вътрешна норма на възвръщаемост

Показатели за финансова ефективност

Показатели за финансова ефективност или как да оценим дали нашият бизнес проект е ефективен.

Нали не очаквате да намерите инвеститори или банка, която да ви финансира, ако Вашият проект е неефективен и не гарантира възвръщаемост на инвестираните средства?

При оценката на резултативността на всеки проект се използват няколко основни показателя. Те са изключително важни за вашия бизнес план. Да разгледаме най-важните от тях без да губим нито секунда повече.

Нетна настояща стойност (NPV)

ННС е стойност, която се получава посредством дисконтиране на входящите и изходящите парични потоци за всяка една година от срока на проекта.

Много страшно и научно звучи това дисконтиране, нали?

Всъщност дисконтирането е привеждане на стойността на бъдещите парични потоци към настоящия момент посредством определен (сконтов) процент.

Дисконтовият процент в най-базисната си форма представлява минималното равнище на гарантиран доход. Дисконтната ставка е нормата на доходност (%), която ще получи инвеститора за вложения капитал. Ако потенциалният инвеститор Ви е поставил условие за изискуема 10% норма на доходност, то Вашият разчет за проекта следва да е на тази база. Показателите за финансова ефективност, за които става въпрос тук, следва да го потвърдят.

Какъв е смисълът от определянето на NPV?

Смисълът е да разполагаме с показател, който е получен при подготовката на бизнес плана и ще улесни крайното решение за осъществяване на проекта.

При разчетите на нетната настояща стойност изключваме фактора време и използваме прогнозните данни от плана. NPV е ориентир за оценка на проекта.

Положителната величина на нетна настояща стойност (NPV) може да се приеме, като потвърждение на целесъобразно инвестиране на финансови ресурси в проект, а отрицателното значение е сигнал за неефективност.

Пример:

 • NPV < 0, в случаи, че инвеститорът приеме участие в проекта той ще реализира загуби;
 • NPV = 0, състоянието на инвеститора няма да се промени. Внимание! То няма да се промени по отношение на дохода, но е възможно обемите на производство и продажбите на фирмата да се увеличат;
 • NPV > 0, инвеститорът ще получи печалби.

Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)

Всяка една фирма финансира своята дейност посредством различни източници в т.ч. и собствени средства. Показателят, който характеризира относителното ниво на тези разходи може да се нарече цена на авансирания капитал.

Какво определя IRR?

IRR, вътрешната норма на възвръщаемост определя максимално приемливата дисконтна ставка, при която е възможно да се инвестират средства в проекта без да има загуби за собственика (инвеститора).

Още веднъж да повторим, какво представлява дисконтовия процент. Това е минималното равнище на гарантиран доход. Доход, който инвеститорът (собственикът) очаква да се реализира от проекта и е приемлив за него. Не забравяйте алтернативите. Най-лесното сравнение на инвестиционното решение е спрямо дохода от банков депозит. Приемаме, че банките предлагат доход по депозитни средства при 6% пазарна лихва. При тези условия базата за сравнение с инвестиционно решение ще бъде 6%. Удовлетворява IRR ≥ 6%. 

Как IRR ни помага да разграничим ефективните от неефективните проекти. Нека да приемем, че фирмата се нуждае от определяне на максимално допустимата ставка по инвестиционен кредит. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) е ориентир не само за вложените от собственика средства. Тя може да ни послужи и при оценка на външните източници на финансиране. Приемаме, че IRR на проекта e равен на 12%, тогава е изгодно и рентабилно да се намерят кредитни ресурси при ставка по-ниска от 12%, а максимално допустимата ставка е 12%.

При използване на показателя вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) е важно да съблюдавате:

 • подлагайте на анализ проекти, при които разликата между приходи и разходи е положителна величина;
 • съпоставяйте IRR с пазарните равнища на кредитните пазари.

Не забравяйте да съобразите вашия конкретен проект с данъчния режим. Възможно да има специфики и законови регулации на данъците, които ще окажат влияние на Вашия проект. Не подценявайте инфлацията.
Концентрирайте се върху проекти, за които IRR e не по-малко от 20%.

Пример:

Размер на инвестираната сума – 500,00 лв.

Планирани постъпления 200,00 лв за всяка една следваща година.

Постъпления Плащания Нетен паричен поток Години
0 500,00 -500,00
200,00 0 200,00 1
200,00 0 200,00 2
200,00 0 200,00 3
200,00 0 200,00 4
Общо постъпления 800 Общо плащания 500 Нетен поток 300

В този пример IRR вътрешната норма на възвръщаемост е 21.86%

При така представените в таблицата параметри няма да се отчетат загуби от проекта. Възможно е да се заемат (инвестират) средства при % ≤ 21,862%.

Защо при вътрешната норма на възвръщаемост 21.86% (резултата от примера) e разумно да приемем проекта и да инвестираме. Защото:

IRR, вътрешната норма на възвръщаемост > от цената на кредита (текущите лихвени равнища) 

21.86% > 9-12%

Индекс на рентабилност (PI)

Индексът на рентабилност представлява отношение на съвкупните приходи от проекта спрямо общите разходи, които са свързани с проекта. (PI) показва относителната възвръщаемост или дисконтираната стойност на паричните постъпления на проекта съпоставени с вложените средства.
PI (индекс на рентабилност) = 1 + (NPV/I) , където I са пълните инвестиционни разходи за проекта. Възможни са следните значения:

 • PI > 1, проектът може да се приеме;
 • PI = 1, проектът няма да реализира печалби, но не е губещ;
 • PI < 1, проектът следва да се отхвърли, като неприемлив.

Проекти с PI > 1 изглеждат най-привлекателни, но внимателно отчитайте и останалите финансови показатели и параметри на проекта.

Пример:

Размер на инвестираната сума – 500,00 лв.

Планирани постъпления 200,00 лв за всяка една следваща година

Дисконтен процент – 12%

Постъпления Плащания Нетен паричен поток Дисконтиран паричен поток Години
0 500,00 -500,00 -500
200,00 0 200,00 178,57 1
200,00 0 200,00 159,44 2
200,00 0 200,00 142,36 3
200,00 0 200,00 127,10 4
Общо постъпления 800 Общо плащания 500 Нетен поток 300

NPV – 107.47
IRR – 21.86
PI – 1.2149

PI > 1 (1.2149), проектът може да се приеме

Многократно сме отбелязвали, че когато говорим за бизнес план, то една от неговите цели е дефиниране на размера, източниците и начините на финансиране.

Определянето на ефективността на вложените средства в бизнеса е една от основните задачи при съставянето на бизнес плана.
Вашият бизнес план трябва да дава отговор на въпросите:

 • каква е рентабилността на инвестицията;
 • какви са сроковете на възвръщаемост на вложените средства;
 • какви са рисковете на проекта.

Показателите за финансова ефективност са и един добър ориентир за самите Вас. На база на техните равнища и провеждането на допълнителен анализ Вие ще сте наясно дали е удачно да се променят определени параметри на плана.

Възможно е и да се набележат допълнителни мерки и мероприятия в плана, които ще рефлектират положително на крайните стойности. Незадоволителни показатели за финансова ефективност ще ви принудят да отхвърляте проекта още преди да пристъпите към етап на търсене на финансиране.

Забелязали сте от приложените примери, че основата на тези показатели е анализа на паричните потоци. Многократно сме изтъквали тяхното значение при провеждането на успешна финансова политика и при създаването на сериозен бизнес план.

Възможно е да пропуснете етапа на изчисляване на финансовите показатели и умишлено да не ги посочите в плана. Решението е Ваше, но бъдете сигурни, че Вашите потенциални инвеститори и кредитори ще го направят.

Advertisements
Tagged , , , , ,