Tag Archives: структура

Структура на бизнес плана в съответствие със стандартите за съставяне

Структура на бизнес плана в съответствие със стандартите за съставяне.

В практиката има редица стандарти за съставяне на бизнес план, като EBRD, UNIDO, TACIS и KPMG.

Типичната структура на един бизнес план , който е подготвен в съответствие със стандарта на UNIDO (United Nations Industrial Organization) би изглеждала така:

 • Резюме
 • Описание на фирмата и бизнес сектора
 • Описание на стоките или услугите
 • Продажби и маркетинг
 • Производствен план
 • Оперативен план
 • Финансов план
 • Оценка на ефективността на проекта
 • Рискове и гаранции
 • Приложения към бизнес плана

Винаги, преди да започнете подготовката на вашия бизнес план определете каква е крайната цел. За кого е предназначен вашия план? Дали той ще послужи за основа на преговори с потенциални инвеститори или е предназначен за вашите акционери. Възможно е вие да представите плана в банка с цел получаването на кредит.

Съобразете вашия бизнес план с очакванията на фактическия потребител на информацията.

В момента различните финансови институции имат различни изисквания към бизнес плановете. Предварително се запознайте с тези изисквания и се съобразете с тях при подготовката.

Не бъркайте бизнес плана с предпроектното проучване. В известен смисъл може да се приеме, че предпроектното проучване представлява съкратен и синтезиран вариант на бизнес плана.

Основния акцент, който поставя предпроектното проучване е да определи техническата жизнеспособност на проекта и финансовата изгода от изпълнението на проекта. Предпроектното проучване служи за основа на допълнителен анализ на данни и съставянето на бизнес план.

Типичната структура на предпроектно проучване включва:

 • Актуална и обективна информация за ситуацията в дружеството;
 • Пазарни анализи и оценка капацитета на производствените мощности;
 • Техническа документация;
 • Описание на наличните трудови ресурси;
 • Оперативните разходи и описание на административните разходи;
 • Продължителност на проекта и основните етапи в неговото изпълнение;
 • Анализ на финансовата жизнеспособност и икономическата ефективност на проекта.

Един от общоприетите стандарти в бизнес планирането е структурата, която е разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD).

Стандартът EBRD е кратък и позволява да разгърнете творчески своята идея. Акцентът е върху финансовия раздел на бизнес плана. Не бързайте да се насочвате към този стандарт, ако нямате значителен опит в изготвянето на бизнес планове. Започнете със стандарт, който има по-детайлна и подборна структура.

Програмата TACIS не е актуална, но нейните главни цели бяха да насърчавана прехода към пазарна икономика и да укрепи демокрацията в държавите-партньори от Източна Европа и Централна Азия.

TACIS има специализирани стандарти, които са подготвени от Европейския съюз с цел оказване на помощ за разработка на различни бизнес проекти и подобряване на организацията на бизнеса. Тези стандарти могат да се използван и да ви бъдат от полза.

Отчитайте, чу стандартите на Европейския съюз или стандартите на други организации, следва да се възприемат само като ръководство за съставяне на бизнес план. Многократно сме подчертавали, че универсални стандарти и бизнес планове няма.

Tagged , , ,

Структура на бизнес плана

Структура на бизнес плана

Фирмите често изпитват затруднения да определят какво да включат в своя бизнес план. Използването на готови шаблони не е най-добрата идея. Най-често в бизнес плана се включват раздели, в които се развиват целите на бизнеса, разкриват се спецификата на продукта или предоставяните услуги. Дава се оценка на пазара.

Бизнес планът трябва да дефинира стратегията на продажби, организационната структура на фирмата, формира финансовите аспекти на проекта, включително начините на финансиране и перспективите за ръст на продажбите и фирмата.

Основните раздели на бизнес плана са:

1. Резюме

След титулния лист и съдържанието на вашия бизнес план, следва резюмето. Често срещана грешка е да започнете изготвянето на бизнес план с подготовката на резюмето. Този раздел може да бъде написан, едва след като сте завършили основната работа и сте подготвили самия бизнес план.

Бъдете изключително прецизни. Резюмето е тази част от вашия бизнес план, с която инвеститорите и финансовите институции ще се запознаят най-внимателно. Резюмето е визитната картичка на вашия проект. Убедете се многократно, че резюмето може да се прочете за няколко минути и точно представя вашата бизнес идея.

В резюмето накратко и в няколко точки следва да отбележите основните задачи на бизнес-плана. Преимуществата на вашия бизнес. Вашите перспективи и оценка на обемите на продажби. Начините и процедурите за погасяване на кредитите. Размерът на необходимото финансиране.

2.Цели и задачи

 • Анализ на идеите заложени в плана;
 • Основни видове дейности на фирмата и цел на развитието на дейността;
 • Характеристика на сферата на дейност.

3.Продукт или услуга

 • Описание на продукцията или предоставяните услуги;
 • Отличителни качества, уникалност и конкурентни предимства;
 • Използваните технологии и квалификацията, която е необходима за вашата дейност;
 • Лицензи, патентни права, стандарти;
 • Бъдещ потенциал на продуктите или услугите.

4.Анализ на пазара

 • Клиенти и купувачи;
 • Конкуренти (силни и слаби страни);
 • Оценка на пазарния дял;
 • Влиянието на конкурентите.

5. Маркетингов план

 • Начините за постигане на конкурентоспособност на продукцията или предлаганите услуги;
 • Ценообразуване;
 • Схема за разпространение на стоките;
 • Методи за стимулиране на продажбите.

6. Производствен план.

 • Местонахождение на производствените сгради;
 • Оборудване;
 • Източници на доставки на суровини, материали и оборудване;
 • Основни доставчици.

7. Управленски персонал

 • Ръководители;
 • Възнаграждение на мениджърите;
 • Кратки изводи по отношение на планирания състав от ръководители.

8. Източници и размер на необходимите средства

 • Размер на необходимите средства;
 • Какви са планираните източници за получаването на тези средства;
 • По какъв начин ще бъдат получени и в какви срокове;
 • В какви срокове ще бъдат възстановени средствата.

9. Основни елементи на финансовия план и оценка на риска

 • Обем на продажбите, печалби, себестойност, търговски такси и данък върху добавената стойност;
 • Рискове и как те могат да бъдат избегнати или минимизирани.
10. Детайлен финансов план – бюджет
 • Прогноза на обема на продажбите;
 • Оценка на постъпленията и разходите;
 • Анализ на движението на складовите и стоковите наличности;
 • Годишни финансови отчети;
 • Прогнозен отчет за паричния поток.

Всяка една възможно структура на бизнес план дава обща представа за това как той трябва да изглежда и какво е необходимо да включва.

Всеки един бизнес има своите особености. Следователно, не е възможно да съществува “стандартен” бизнес план.

Съществува един основен принцип при съставянето на бизнес план. Бизнес планът трябва да бъде кратък.

Надяваме се, че тази статия относно структурата на бизнес плана ще ви бъде полезна. Не забравяйте, че структурата е гъвкава и за всеки различен проект и всяка отделна фирма тя би била различна.

Tagged , ,